Referat GF 2021

1) Valg af dirigent og 2 stemmetællere

Gustav valgt til dirigent.

Steffen og Torben valgt til stemmetællere.

Generalforsamlingen blev konstateret lovligt indvarslet.

2) Godkendelse af sidste generalforsamlings protokol v/ Dirigenten

Godkendt.

3) Formandens beretning v/ Formanden

Formandens beretning godkendt af Generalforsamlingen.

4) Fremlæggelse af revideret regnskab v/ Kassereren

Fremlagt af kasserenen.

GF spurgte ind til Vand- vandafledningsafgift der er steget fra 10.887 til 25.361.

5) Fastsættelse af kontingent v/ Formanden

Nuværende kontingent på DKK 550,00 halvårligt fastholdes

6) Indkommende forslag v/ Dirigenten

a) Vedtægtsændringsforslag modtaget af Gunnar Mayland. Se Bilag 1 samt Bilag 2

Bilag 1 – Enslydende med forslaget stillet sidste år. Afvist af GF uden afstemning.

Bilag 2 – Bestyrelsen kan godt forstå problematikken, som er blevet rejst. Dog vanskeligt at overholde tidsfristen. Forslaget ændres tilDet reviderede regnskab skal være tilgængelig på klubbens hjemmeside senest 5 dage inden Generalforsamlingen.”

7) Valg v/ Dirigenten

a) Kasserer Marianne Nielsen (modtager genvalg) Genvalgt

b) Valg til bestyrelsen Andreas Nøddeskov (modtager genvalg) Genvalgt

c) Valg til bestyrelsen Alan Larsen (modtager genvalg) Genvalgt

d) Valg til bestyrelsen Kristian Simonsen (modtager genvalg) Genvalgt

e) Valg til bestyrelsen Martin Bille (modtager genvalg) Genvalgt

f) Valg til bestyrelsen Mads Blume (modtager genvalg) Genvalgt

g) Valg til bestyrelsen Brian Naver (modtager ikke genvalg) Ikke genvalgt

h) Valg af 1. bilagskontrollant samt suppleant Torben Johansen valgt. (Steffen Kjær Suppleant).

i) Fanebærer (Steffen Kjær modtager genvalg). Genvalgt

8) Eventuelt

Steffen Kjær

Ros til kunststofbanen.

Punkt 1 kridtning – Stillet spørgsmål til omfanget af brugen af græsbanerne samt nødvendigheden af kridtningen fremover. Bestyrelsen svarede at banerne benyttes i et vist omfang samt at alle 11-mandshold spiller kamp på stadion.

Græsslåmaskinen virker ikke? Peter kigger på sagen.

Tagrenden bliver lavet.

Michael Turka

Hvor hyrer man ikke hjælp ude fra til at ordne området mellem klubhuset og Kunstområdet? Bestyrelsen svarende at dette også er gjort. Fremover varetages det af kommunen.

Generalforsamlingen afsluttet.


Bilag 1 (Forslag indsendt af Gunnar Mayland)

1. Angående vedtægternes § 3 Bestyrelsen,

---------------------------------------------------------------------

Af Faxe Boldklubs vedtægter, - senest ændret d. 21.02.2019, fremgår det under § 3, bestyrelsen, at:

- Formanden leder Faxe Boldklubs anliggender i forening med bestyrelsen, dog kan formanden i presserende sager handle alene, men skal i så tilfælde redegøre for sine beslutninger på først kommende bestyrelsesmøde.

Formuleringen bør ændres til følgende:

- Formanden leder Faxe Boldklubs anliggender i forening med bestyrelsen. I tilfælde af situationer med kort beslutningsfrist kan formanden, i samråd med næstformanden, handle på Faxe Boldklubs vegne, og formanden skal i så tilfælde redegøre for de trufne beslutninger ved det først kommende bestyrelsesmøde.

Begrundelse for forslaget:

- Den nuværende formulering ” dog kan formanden i presserende sager handle alene, men skal i så tilfælde redegøre for sine beslutninger på først kommende bestyrelsesmøde”,

- Men så er ”skaden” jo sket, og hvad skal resten af bestyrelsen så gøre?

- Den nuværende formulering er ikke i overensstemmelse med god ledelsespraksis, og den kan påføre formanden et unødigt ansvar.

- Formanden bør aldrig sidde alene med ansvaret for beslutninger truffet i Faxe Boldklub`s regi

- Ved at ændre den nuværende formulering til den foreslåede ændrede formulering deler formanden for ansvar og det vil være en lettelse i hans/ hendes arbejdssituation.

- Samtidigt sikres det, at alle beslutninger i klubbens regi er godkendt af 2 personer fra bestyrelsen.

- At næstformanden drages ind i formandens ledelsesområde er fuldt legalt, og det vil udtrykke en moderne ledelsesstil til gavn for klubben og dens medlemmer, og ikke mindst for klubbens omdømme og respekt ud ad til.

- Og endeligt er det målet at få de rigtige beslutninger, fremfor hurtige beslutninger.


Bilag 2 (Forslag indsendt af Gunnar Mayland)

2. Angående vedtægternes § 7. Økonomien

Af linie 2. fremgår:

- Regnskabet forevises på bestyrelsens eller bilagskontrollanternes forlangende.

Forslag til ændring.

Under § 7 tillægges et afsnit som hedder:

- Det reviderede regnskab fremlægges for klubbens medlemmer senest 10 dage før den indkaldte generalforsamling.

Begrundelse for forslaget:

- Med de nuværende bestemmelser bliver regnskabet fremlagt på generalforsamlingen. Det menige medlem af klubben får således ikke mulighed for at dykke ned i regnskabet og i øvrigt forholde sig til det, da hverken tid eller omgivelser giver mulighed herfor.

- Eventuelle spørgsmål kan så stilles et år efter. Det er der ingen logik i, - selvfølgelig skal regnskabet kunne behandles professionel på klubbens generalforsamling, og medlemmerne skal have haft en mulighed for at have gennemgået regnskabet inden generalforsamlingen.

- Af god foreningsjura fremgår det at bestyrelsen på forlangende skal fremlægge alle oplysninger, og så kan forslaget lige så godt indgå, som en del af vedtægterne Forslaget kan kollidere med andre terminer op til generalforsamlingen, men de må så tilpasses


Formandens beretning

2020 blev endnu et år i Coronaens skær. Klubhuset har været lukket, ingen muligheder for omklædning og bad, fodbolden har eksisteret, men under varierende restriktioner og årets generalforsamling er i lighed med sidste år udskud grundet forsamlingsforbud. I det hele taget har foreningslivet haft vanskelige vilkår.

Omstændighederne til trods fik vi taget vores nye fantastiske kunstgræsareal i brug. Ikke alene til glæde for vores egen klub, men også til stor begejstring for mange af kommunens andre boldklubber. I vintersæsonen har vi nærmest oplevet fuld belægning i alle hverdage, hvor banerne har været flittigt benyttet af både Faxe Ladeplads, Karise, Rønnede og Roholte. Det har været en sand fornøjelse at opleve omfanget og dermed også endegyldigt, kunne begrave de bekymringer omkring placering og udnyttelse som blev fremført i pressen af en af de større klubber i kommunen.

De nye baneforhold har dog også betydet nye tider for Faxe Boldklub. Vi kan ikke længere blot tage for givet, at kunne benytte ”vores” baner, når det passer i vores program eller når vi med kort varsel har behov for det. Kunstbanerne indgår, ligesom vores andre og i øvrigt også tidligere baner, i kommunens bookingsystem. Der er dog selvsagt mere efterspørgsel på de nye kunstbaner, end vi tidligere oplevede på vores græsbaner, hvilket har givet nogle udfordringer i løbet af sæsonen. Vi forsøger at varetage koordineringen bedst muligt, men alle må forstå at omstændighederne har ændret sig fra det vi kendte tidligere.

På trods af diverse Covid-19 restriktioner, fik vi afviklet årets fodboldskole med tæt på 100 glade børn. Vi tilpassede os omstændighederne med forskudt frokost og frugt, konstant afspritning og selv den afsluttende vandkamp forgik i opdelte grupper. Vi kom heldigvis i gennem uden corona tilfælde og modtog mange glade tilbagemeldinger fra både børn og forældre.

I den lidt kedeligere afdeling, bliver jeg nødt til at i tale sætte den dårlige stemning jeg oplever i og omkring klubben. Det er muligt, at man kan tale om en form for helt generel corona-negativitet, men jeg tror ikke det bunder i det alene. Jeg har en oplevelse af, at utrolig mange ser hullerne frem for osten – dette være sig både i forhold til vores trænere, men også i forhold til bestyrelsens arbejde. Vi er en lille boldklub udelukkende baseret på frivillige hænder og virkelyst. Frivillige der bruger time eller time på at skabe et miljø og en klub, hvor vi alle sammen kan have glæden ved fodbolden.

Jeg er ikke typen som benytter voksen-skæld ud, men når jeg oplever flere af vores trænere, stopper deres trænergerning, grundet de har nødsaget til at træne to hold i en længere periode, så gør det mig ærgerlig. Det sker udelukkende grundet mangel på frivillige hænder. Det gør mig ærgerlig, at når vi beder forældre til klubbens børne, klubbens medlemmer og andre personer i lokalområdet om hjælp til at træne byens unge mennesker, så er tilbagemeldingerne yderst sparsomme.

På den anden side, kan jeg godt forstå dem. Det er sin sag, at bruge rigtig meget af sin fritid på frivilligt arbejde, for derefter at blive mødt med kritik og fejlfinder kultur.

Af samme grund har jeg besluttet ikke at genopstille som formand, når min periode udløber til foråret. Da jeg stillede op for godt og vel 3½ år siden, var der ingen andre der ville påtage sig formandsopgaven. Der var ikke andre kandidater. Min umiddelbare tanke var dengang, at der nok ikke var andre, der ligesom følte sig kvalificerede til opgaven. Der tog jeg godt nok fejl. Rigtig rigtig mange har en mening om, hvordan tingene burde være i Faxe Boldklub og bestemt også hvordan de ikke burde være. Men det er jo dejligt nu – med alle de mere eller mindre velmenende råd og anbefalinger jeg har modtaget gennem årerne. Så kan jeg simpelthen ikke forestille mig, at vi til foråret igen står i en situation, hvor ingen har lyst til at overtage formandsposten. Til alle dem, som har fortalt mig hvordan boldklubben burde være – Det er nu I skal på banen. Det er nu I skal lægge handling bag ordrerne.

Jeg vil afslutte årets beretning med fortællingen om ALLE, NOGEN, ENHVER og INGEN.

Der var engang på landet - den hyggeligste lille boldklub. Boldklubben havde et vigtigt stykke arbejde som skulle udføres og man bad,

Alle om at gøre det.

Alle var overbeviste om, at Nogen ville gøre det.

Enhver kunne have gjort det, men reelt gjorde Ingen noget.’

Nogen blev vred, for det var Alles arbejde!

Alle tænkte, at Enhver kunne gøre det,

Og Ingen var i tvivl om, at Nogen nok ville gøre det.

Det endte med, at Alle bebrejdede Enhver,

Fordi Ingen havde gjort det, som Nogen kunne have gjort.’

Pas rigtig godt på de frivillige i klubben. Bak op og påskøn indsatsen fra Alle og Enhver – så hverken Ingen eller Nogen bliver i tvivl.

Peter Dyrstrøm

Formand Faxe Boldklub

Nyheder

Sponsorer