GENERALFORSAMLING

24. Marts 2022 

Referat

1) Valg af dirigent og 2 stemmetællere         

Mads Blume blev valgt som dirigent. Torben og Peter blev valgt som stemmetællere.
 
 2) Godkendelse af sidste generalforsamlings protokol v/ Dirigenten

Protokollen godkendt af generalforsamlingen.
 
 3) Formandens beretning v/ Formanden

Formandens beretning godkendt af generalforsamlingen.
 
 4) Fremlæggelse af revideret regnskab v/ Kassereren

Kassereren fremlagde regnskabet. 

Spørgsmål til udgifter ifm.

Storskærmsarrangement.

El-regning.

Inventar udskiftning lysstofrør. 


 5) Fastsættelse af kontingent v/ Formanden

Bestyrelsens indstillede at kontingentet fastholdtes på de nuværende DKK 550,00 Halvårligt.

Indsigelse modtaget fra generalforsamlingen i forbindelse med det indsendte forslag omkring oprettelse af et veteranhold med et årligt kontingent på DKK 400,00.

Efter debat, valgt forslagsstillerne at trække den del af forslaget som omhandlede kontingentnedsættelse tilbage.

Klubbens kontingent fastholdes jævnfør bestyrelsens indstilling. 


 6) Indkommende forslag v/ Dirigenten

 1. Se bilag 1– Indsendt af Gunner Mayland.

Enslydende forslaget har været fremlagt på de seneste to Generalforsamlinger. Bestyrelsen indstilling er fortsat at en sådan ændring vil besværliggøre den daglige drift af klubben i en helt unødvendig grad og indstiller at forslaget afvises af Generalforsamlingen i lighed med de seneste år.  

Forslaget giv til afstemning. Resultatet blev 2 stemmer for og resten af generalforsamlingen imod. Forslaget blev afvist.

 1. Se bilag 2– Indsendt af Gunner Mayland.

Martin Bille redegjorde for installationen af fjernvarmen hvor der vil blive foretaget gennemgang af installatøren i den nærmeste fremtid. 

 

 1. Se bilag 3– Indsendt af Gunner Mayland.

Bestyrelsen er enige i at der er en uoverensstemmelse mellem tidsfristerne som blev vedtaget på seneste generalforsamling.

Vedtægterne ændres fra,

Det reviderede regnskab skal være tilgængelig på klubbens hjemmeside senest 5 dage inden Generalforsamlingen.”

Det reviderede regnskab skal være tilgængelig på klubbens hjemmeside senest 10 dage inden Generalforsamlingen.”

Vedtaget med fuld tilslutning af GF.

 

 1. Se bilag 4– Indsendt af Gunner Mayland, Jens Skjoldgaard, Per Nøddebo Nielsen.

Behandlet under punkt 5 grundet sammenfald omkring kontingent. 

 

7) Valg v/ Dirigenten

Alan Larsen, Kristian Simonsen, Martin Bille og Peter Dyrstrøm ønsker ikke genvalgt og udtræder af bestyrelsen.

 1. Valg til bestyrelsen Andreas Nøddeskov (modtager genvalg).

Andreas Nøddeskov genvalgt.

 

 1. Valg til bestyrelsen Mads Blume (modtager genvalg).

Mads Blume genvalgt.

 

 1. Valg til bestyrelsen. Bestyrelsen indstiller Danny Gervin.

Danny Gervin valgt til bestyrelsen.

 

 1. Valg til bestyrelsen. Bestyrelsen indstiller Morten Brask.

Morten Brask valgt til bestyrelsen.

 

 1. Valg til bestyrelsen.

Søs Larsen valgt til bestyrelsen.

 

 1. Valg til bestyrelsen.

Victor Friis valg til bestyrelsen. 

 

 1. 2. bilagskontrollant samt suppleant. (Torben Valgt sidste år). Preben på valgt i år.

Preben valgt som bilagskontrollant. Peter Larsen som suppleant. 

 

 1. Valg til Fanebærer Steffen Kjær (modtager genvalg).

Steffen Kjær valgt som fanebærer.

 

 

8) Eventuelt

Der har været indbrud i 2 trænerskabe for ca. 3 uger siden. Tilsyneladende fordi områderne hvor kun Faxe BK trænere har adgang ikke er blevet lukket af. 

 

Formanden takkende de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres indsats. 

Martin Bille – for hans altid gode humør, store arbejde med installationen af fjernvarmen og for altid at være villig til at give en hånd med ved arrangementer. 

Kristian Simonsen – for hans kæmpe arbejdsindsats med udviklingen af ungdommen og ungdomstrænerne i klubben.

Alan Larsen – for hans massive indsat omkring kunststofbanen og vedligeholdelse af klubhuset. 

 

Næstformand Andreas Nøddeskov takkede formanden for indsatsen og samarbejdet gennem de seneste 4 år. 


 

 

 

Bilag 1 (Indsendt af Gunner Mayland)

Forslag til behandling på generalforsamling d. 24 marts 2022 .

 1. Ang. Beslutningsforhold.

Af Faxe Boldklubs vedtægter, - senest ændret d. 16.06.2022, fremgår det under § 3, bestyrelsen, at:

- Formanden leder Faxe Boldklubs anliggender i forening med bestyrelsen, dog kan formanden i presserende sager handle alene, men skal i så tilfælde redegøre for sine beslutninger på først kommende bestyrelsesmøde.

Formuleringen bør ændres til følgende:

- Formanden leder Faxe Boldklubs anliggender i forening med bestyrelsen. I tilfælde af situationer med kort beslutningsfrist kan formanden, i samråd med næstformanden, handle på Faxe Boldklubs vegne, og formanden skal i så tilfælde redegøre for de trufne beslutninger ved det først kommende bestyrelsesmøde.

Begrundelse for forslaget:

- Den nuværende formulering ” dog kan formanden i presserende sager handle alene, men skal i så tilfælde redegøre for sine beslutninger på først kommende bestyrelsesmøde”,

- Men så er ”skaden” jo sket, og hvad skal resten af bestyrelsen så gøre?

- Den nuværende formulering er ikke i overensstemmelse med god ledelsespraksis, og den kan påføre formanden et unødigt ansvar.

- Formanden bør aldrig sidde alene med ansvaret for beslutninger truffet i Faxe Boldklub`s regi

- Ved at ændre den nuværende formulering til den foreslåede ændrede formulering kommer formanden til at dele ansvar,  og det vil være en lettelse i hans/ hendes arbejdssituation.

- Samtidigt sikres det, at alle beslutninger i klubbens regi er godkendt af 2 personer fra bestyrelsen.

- At næstformanden drages ind i formandens ledelsesområde er fuldt legalt, og det vil udtrykke en moderne ledelsesstil til gavn for klubben og dens medlemmer, og ikke mindst for klubbens omdømme og respekt ud ad til.

- Og endeligt er det målet at få de rigtige beslutninger, fremfor hurtige beslutninger.


 

 

 

Bilag 2 (Indsendt af Gunner Mayland)

 1. Ang: Klubhus, energiforhold.

I forbindelse med at klubhuset er gået fra naturgasopvarmning til fjernevarme er klubhusets kedelrum blevet ombygget. 

Der stilles visse krav til sådanne varmeanlæg, - Jf BR18. 

§ 390

Energiforbrug

 

Installationer skal udføres, så unødvendigt energiforbrug undgås. Installationerne skal isoleres mod varmetab og kondens i overensstemmelse med DS 452 Termisk isolering af tekniske installationer.

Og –

    § 392

     Drift og vedligehold

 

Drift og vedligehold af installationer til varme- og køleanlæg skal ske, så de til enhver        tid overholder bestemmelserne i §§ 385-390.

Stk. 2. Der skal foreligge en drifts- og vedligeholdelsesmanual inden ibrugtagning.       Manualen skal indeholde tegninger med oplysning om placering af installationer, der skal vedligeholdes, samt hvordan og hvor ofte vedligeholdelsen skal ske.

Ved gennemgang af det ombyggede kedelrum fremgår det ikke umiddelbart at ovennævnte krav er opfyldt.

 1. Kan bestyrelsen bekræfte at anlægget er udført i henhold til de gældende regler?

 

 1. I så fald at anlægget ikke er udført i henhold til gældende regler, foreslås det at GF pålægger bestyrelsen til omgående få bragt varmeanlægget i overensstemmelse med reglerne.

 

 1. I så fald at varmeanlægget er forsynet med energibesparende foranstaltninger pålægges bestyrelsen omgående at få disse i driftsfunktion.

Begrundelse for forslaget:

Det er konstateret ved indmøde til træning søndage (morgen) er der fuld skrue på varmeanlægget, en række radiatorventiler stående på trin 5 og unødvendigt høje temperaturer i alle lokaler.

 

Det er unødvendigt energiforbrug og det koster penge, som kunne være anvendt bedre andet sted  i klubben.

 

 

Bilag 3 (Indsendt af Gunner Mayland)

3.) Ang FB regnskab.

Det blev under GF 16. juni 2021 fremført, at den manglende fremlæggelse af klubbens regnskab inden GF umuliggjorde at medlemmer kunne fremsendes forslag der relaterede sig til det aktuelle regnskab, men er henvist til at vente et år med at fremføre forslag til det aktuelle regnskab. Bestyrelsen udtrykte forståelse for forslaget og indføjede i referatet, at det aktuelle regnskab skal fremlægges 5 dage før GF. Forslaget omfattede at regnskabet skulle fremlægges 10 dage for GF. Forslaget skal indføjes i vedtægterne.

Begrundelse for forslaget:

Hvis fremlæggelser skulle give mulighed for at medlemmerne skulle kunne fremføre forslag som relaterede sig til det aktuelle regnskab, så giver en 5 dages frist jo ikke mening, da indleveringsfristen for at få medtaget forslag er 7 dage.

 


 

 

 

Bilag 4 (Indsendt af Gunner Mayland; Jens Skjoldgaard og Per Nøddebo Nielsen)

Til: Faxe Boldklubs Generalforsamling d. 24. marts 2022.

Fra: Gunner Mayland, Jens Skjoldgaard og Per Nøddebo Nielsen.

Dato: 25. februar 2022.

Ang: Indkomne forslag til behandling under vedtægterne §4 og § b 5, stk. 6.

Ovennævnte fodboldspillere i Faxe Boldklub ønsker at motivere til oprettelse af et hold udelukkende bestående af veteranspillere.

Som udgangspunkt ønsker vi nu at skabe et hold af mere ligeværdige spillere, idet alderen sætter begrænsninger for vores fysiske udfoldelser, og det forholder sig sådan at aldersspredningen bliver større og større, og det belaster mulighederne for at de enkelte spillere kan udfolde sig.

Vi har vedtaget at man som udgangspunkt skal være fyldt 55 år for at kunne deltage i træningen, som foreløbig er fastsat til hver søndag året rundt, kl. 10.00, hvor FB allerede har tider på træningsbanerne.

------------------------------------------------------------ O ---------------------------------------------

Vores ide omfatter følgende muligheder:

Vision:

· Det skal være et attraktivt alternativ til sundhed og motion i den nævnte aldersgruppe.

· At sikre at så mange spillere som muligt får denne unikke mulighed.

· Det skal være sjovt. Der skal være plads til alle. Det skal i alle henseender være udviklende og lærerigt.

· Fællesskab og sammenhold skal gå hånd i hånd samtidig med at de sociale relationer blive styrket.

Mission:

· At være et fællesskab, hvor alle kan være med på det niveau der evnes og som man ønsker. Det er måske 45-50 år siden du sidst har spillet. Det er ingen hindring. Mød blot op og giv det en chance.

· At alle får mulighed for at udvikle sig, uanset spillerstyrke.

 

 

· At alle trives.

Det er blot at møde op og komme i gang. Lægevidenskaben har allerede i utallige analyser fortalt os hvor sund fodbold er. Vi tror på at de har ret.

Klubbetingelser:

· Gruppen af veteranspillere fortsætter som menige medlemmer af Faxe boldklub jf. vedtægternes bestemmelser, - dog i henhold til næste punkt, økonomi.

Økonomi:

· Der har med de nuværende kontingentsatser været en ubalance imellem det kontingent som veteranerne betaler, og den omkostning som veteranerne belaste klubben med i forbindelse med udøvelsen af vores sport. Den ubalance skal rettes til og vi mener, at det årlige kontingentbeløb skal lyde på kr. 400,- gældende fra d. 24. marts 2022.

Faxe, den 25. februar 2022.

Gunner Mayland - Jens Skjoldgaard – Per Nøddebo Nielsen.

 


 

 

 

Formandens beretning

Året 2021 bød på endnu en sæson præget af Coronaen. Tingene bevæger sig dog trods alt i den rigtig retning og vi har denne gang mulighed for, at afholde årets generalforsamling i marts måned efter klubbens vedtægter for første gang i to år. 

Vi red med på sommerens helt store Landsholds-eufori og fik med utroligt kort varsel stablet et storskærmsarrangement på benene til kvartfinalen mod Tjekkiet. Det var et kæmpe projekt for en klub af vores størrelse, men ved hjælp af få, men meget ihærdige og vedholdende frivillige hænder, fik vi arrangeret den hele på bare 5 dage. Landsholdet gjorde det fremragende på banen og det blev en kæmpe succes med liv og glade dage, der virkelig viste hvad foreningslivet også kan – selv i en by af Faxes størrelse. Mange deltagere til fodboldfesten insisterede på, at succesen skulle og burde gentages til semifinalen mod England - helt sikkert i den bedste mening og fordi de netop havde haft en fantastisk oplevelse – men nok også uden at være helt klar over, hvor stort et arbejde som lå bag sådan et arrangement. Når jeg kigger tilbage på det, er jeg fortsat imponeret over vi kunne løfte så stort et projekt. Samtidige må jeg også takke Faxe Kommune for deres meget hurtige ekspedition og støtte til projektet samt vores sponsorer Royal Unibrew og InfraTeam – uden deres hjælp kunne Faxes største fodboldfest i nyere tid ikke være blevet til noget. 

Åbning af kunsten

Vi nyder fortsat stor glæde af kunstbanen på trods af de forandringer den også har medført i klubben. Vi er ikke længere alene om at benytte klubhuset og har i den forbindelse etableret et nyt adgangssystem, således at kommunens andre klubber også har mulighed for at benytte omklædning og badefaciliteter. Samtidige har vi efter flere års debat også fået udskiftet vores gamle fyr og fået indlagt fjernevarme, så klubben er fremtidssikret på det område. Ligeledes har vi fået udvidet og forbedret vores parkeringsområde, så at vi er klar til at modtage den øgede aktivitet omkring klubben.

I forbindelse med kunstbanen skal vi internt i klubben også vænne os til, at booke tider til kamp og den faktor, at det måske ikke altid kan lade sig gøre, at få helt den træningstid man ønsker. Jeg er dog ganske overbevist om, at de nye forhold vil åbne gode muligheder for et øget samarbejde klubberne i mellem. Vi ser allerede nu begyndende synergieffekter på ungdomssiden med fælles trænninger og kontakter trænerne i mellem. Noget der helt sikkert vil kunne udvikles yderligere, når nu vi forhåbentlig er helt på den anden side af Corona epidemien. 

Vi har altid prioriteret udvikling af klubbens trænere højt og har også i 2021 tilbud kurser og træning til vores ungdomstrænere. Vi har haft 6 trænere som har gennemført DBU C1 kursus, som er første trin i DBU’s UEFA-godkendte træneruddannelse og 4 af dem har allerede også gennemført næste trin på C2. Samtidige lægger Mads Blume en kæmpe indsats i intern trænerudvikling samt implementering af klubbens trænings- og værdigrundlag ”Den Grønne Tråd”. I det hele taget en positiv udvikling på ungdomsområdet med blandt andet opstart af et nyt Sandkassehold for de yngste og en historisk stor pigeafdeling som nu udgør mere end 30 spillere. 

 


 
 
Fodboldskolen 

Jeg tiltrådte som formand for 4 år siden med en ambition om, at flytte boldklubben til et bedre sted end den var. Jeg så en klub med mange gode værdier og rigtig mange gode mennesker. Men måske også en boldklub, som måske var gået en smule i stå og savnede ny energi og impulser ude fra. 

Rigtig mange mennesker har bakket op om min måde at gøre tingene på. Ikke alle har været enige og nogle få synes formodentlig jeg er en klaphat – det er fair nok. Jeg har aldrig haft en ambition om at gøre alle mennesker tilfredse. Jeg har lagt rigtig mange timers arbejde i Faxe Boldklub, nogle på banerne, nogle i klubhuset og virkelig mange bag skærmen og ved telefonen.  

I min formandsperiode har vi ved fælles hjælp, fået igangsat vores administrationssystem KlubModul. Et administrationssystem som var relativt dyrt indkøbt før min tid og lå men samlede støv da jeg tiltrådte. Den var en sej kamp og kassereren og jeg har vist mere end én gang vendt øjne af, hvad der virkede som håbløse supportmedarbejdere og uduelige manualer, men de sidste 3,5 år har systemet sikret en smidig behandling af fakturaer, et godt medlemsoverblik, en let tilgængelig hjemmeside og den ikke uvæsentlige faktor, at vi stort set har reduceret kontingentrestancer til nul. Det er virkelig en stor hjælp i den daglige drift af klubben. 

Ved fælles hjælp og med stor politisk indsats fra Rene Tuekær, fik vi etableret kunstbanen i Faxe. Sejren har heldigvis mange fædre og jeg har ikke aldrig haft behov for hverken mediedækning eller kreditering i den forbindelse. Jeg vil blot fremhæve, at jeg er stolt over at vi fik skabt et unikt træningsområde for en klub af Faxe Boldklubs størrelse, samtidige med, vi fik bevaret den flotte stadionbane med alle de traditioner den rummer. 

Vi har med rigtig mange gode menneskers hjælp afholdt 3 succesfulde fodboldskoler – alle med deltagelse af næsten 100 børn og unge pr. år. For nogle børn faktisk – et tilbagevendende højdepunkt i deres sommerferie. Fodboldskoler med rigtig mange gengangere, som for flere af de ældste vedkommende, med lys i øjnene spørger, om DE, også må blive træner på fodboldskolen i Faxe Boldklub, når de bliver gamle nok. Det siger mig, at vi gør noget rigtigt.

En sidste ting jeg vil fremhæve, er kåring af Årets Frivillige i Faxe Boldklub. Jeg indførte en vandrepokal som symbol på, at en eller flere havde givet en ekstraordinær indsat for boldklubben i løbet af året. På det tidspunkt, blev jeg mødt af en frygt for, at andre måske ville føle sig forbigået, da mange jo havde gjort en stor indsats. Min tilgang er, at ros ikke bliver mindre værd af at blive delt. Det er ikke et nulsumsspil, hvor der kun er en vis mængde ros at give ud af. Så mange kan godt have gjort det fantastisk, men deres indsats bliver i min bog, ikke mindre værd af en anden bliver hædret ekstra med anerkendelse og en pokal. Jeg håber ”Årets frivillige kåringen” bliver en fast bestand del af Faxe Boldklub frem over.      

En klog mand sagde engang ”Frivillige bliver ikke betalt. Ikke fordi de er værdiløse, men fordi de er uvurderlige”. 

 

Pas rigtig godt på de frivillige, på hinanden og på Faxe Boldklub. 

Tak for denne gang. 

 

Peter Dyrstrøm

Formand Faxe Boldklub

 

Nyheder

Sponsorer