Faxe Boldklub

 

Anno 1927

    

Vedtægter

  

Senest opdateret

  

23.03.2023

§ 1. Klubbens navn og formål


Klubbens navn er FAXE BOLDKLUB.
 
Dens formål er at bedre forholdene og fremme interessen for fodboldspillet.
 
Klubben er tilsluttet Dansk Idræts Forbund gennem Dansk Boldspil Union og DGI Storstrømmen
 
Faxe Boldklubs formål med det frivillige folkeoplysende arbejde er med udgangspunkt i fodbold, og i det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmers evne til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.

§ 2. Medlemmer


I Klubben kan optages aktive og passive medlemmer, både mandlige og kvindelige.
 
Indmeldelse sker til et medlem af bestyrelsen. Udmeldelse skal ske skriftligt og kontingent betales for den kontingentperiode, hvori udmeldelsen finder sted (for seniorer og ungdom - halvår. For passive - helår).
 
Bestyrelsen kan nægte optagelse i klubben. Dog skal en sådan beslutning forelægges på en generalforsamling, hvis afgørelse er endelig.
 
Medlemmer under uddannelse kan efter begæring bevilges ungdomskontingent.
 
Kontingentfrihed kan bevilges helt eller delvist af bestyrelsen.
 
Kontingentet indkasseres ved opkrævning. Bestyrelsen er berettiget til at slette medlemmer, der står i kontingentrestance for mere end 6 måneder. Medlemmet kan atter optages, når hele restancen er indbetalt
 
Bestyrelsen kan udnævne såvel aktive som passive medlemmer til æresmedlemmer og skænke dem æresnålen for de tjenester, de har ydet klubben
 
Såfremt rettidigt betaling (inden 30 dage) af kontingentet ikke sker, er klubben berettiget til at opkræve et passende gebyr for 1. rykker og et tilsvarende gebyr for 2. rykker efter 14 dage fra modtagelsen af 1. rykker.

§ 3. Bestyrelsen

Faxe Boldklub ledes af en bestyrelse, der består mindst 3 medlemmer. På generalforsamlingen vælges bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, næstformand og kasserer.

Bestyrelsen foranlediger, at der nedsættes følgende faste arbejdsudvalg:

 1. Senior-udvalg.
 2. Ungdoms-udvalg.
 3. Teknisk-udvalg.
 4. Service-udvalg.
 5. Sponsor-udvalg.

Udvalget vælger af sin midte en repræsentant, der refererer til bestyrelsen. Der skal føres referat af møder og beslutninger, der skal tilgå formanden uden ugrundet ophold.

Udvalget skal have et passende antal medlemmer, og skal besættes snarest efter generalforsamlingen.

Ved Faxe Boldklubs budgetmøde i december/januar måned kan 1 repræsentant fra hvert udvalg deltage.

Efter behov afholdes møde mellem bestyrelse og samtlige udvalg. Udvalgene fastsætter/udarbejder selv arbejdsbeskrivelse, hvilket skal godkendes af bestyrelsen.

Formanden leder Faxe Boldklubs anliggender i forening med bestyrelsen, dog kan formanden i presserende sager handle alene, men skal i så tilfælde redegøre for sine beslutninger på først kommende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsesmøde afholdes så ofte, som formanden finder det nødvendigt, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.

Valgbare til bestyrelsen er aktive og passive medlemmer over 18 år, samt medlemmer under 18 år, repræsenteret af deres værge.

Bestyrelsen fører referat over de afholdte møder. Referatet sendes til bestyrelsesmedlemmerne og underskrives på det efterfølgende møde og danner derefter fuldgyldigt bevis for de førte forhandlinger/drøftelser.

§ 4. Generalforsamlingen


Ordinær generalforsamling afholdes i marts måned. Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

Adgang til generalforsamlingen har alle valgbare.

Stemmeret har aktive og passive medlemmer over 18 år, samt medlemmer under 18 år, repræsenteret af deres værge. Stemmeretten bortfalder ved kontingentrestance.

Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 14 dages varsel gennem elektronisk post, samt opslag.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives skriftlig til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen.

Til vedtagelse af nye love kræves 2/3 ja stemmer af de afgivne stemmer.

Øvrige beslutninger sker med simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal.

Dagsorden for ordinær generalforsamling:

 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
 2. Godkendelse af sidste generalforsamlings protokol.
 3. Formandens beretning.
 4. Fremlæggelse af revideret regnskab.
 5. Indkommende forslag.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Valg.
 8. Eventuelt.

Dirigenten skal godkende og underskrive den på generalforsamlingen førte protokol senest 7 dage efter generalforsamlingens afholdelse.

§ 5. Valg


På valg er:
 • Bestyrelsesmedlemmer på valg.
 • To suppleanter for bestyrelsen.
 • Bilagskontrollant og suppleant for denne.
 • Fanebærer og suppleant for denne.

Alle valg er enkeltvalg.

Valg af bestyrelsesmedlemmer er for 2 år. Øvrige valg er for 1 år. Mindst 2 medlemmer af bestyrelsen skal være på valg. 

Hvis der i en valgperiode sker frafald blandt de valgte bestyrelsesmedlemmer, eller der ikke kan vælges et bestyrelsesmedlem, er bestyrelsen bemyndiget til at udpege en suppleant, der virker indtil næste generalforsamling, hvor der så skal ske nyvalg til bestyrelsesposten.

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling 


En ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, såfremt bestyrelsen eller mindst 25 stemmeberettigede medlemmer anmoder derom med angivelse af dagsorden. Af disse skal mindst 20 give møde på den således indkaldte ekstraordinære generalforsamling.
 
Ekstraordinære generalforsamlinger er underkastet de samme bestemmelser, som gælder for ordinære generalforsamlinger, dog ikke for så vidt angår dagsorden.

§ 7. Økonomien


Regnskabet føres af kassereren og afsluttes pr. 31. december og fremlægges i revideret stand til generalforsamlingen.
 
Det reviderede regnskab skal være tilgængelig på klubbens hjemmeside senest 10 dage inden Generalforsamlingen.
 
 Regnskabet skal i øvrigt afleveres til bilagskontrollanterne senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 8. Hæftelse


Foreningen forpligtes ved underskrift af 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden.
 
Der kan meddeles foreningens kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgående forpligtigelser.
 
Foreningen hæfter kun for sine forpligtigelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue.
 
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.
 
Optagelse af lån, kreditter og pantsætning, og øvrige økonomiske forpligtelser kan kun ske med generalforsamlingens tilslutning. Denne beslutning skal ske med 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer.

§ 9. Klubdragt


Spillerne er forpligtet til i turneringskampe at anvende den af klubben fastsatte spilledragt: Hvide trøjer - grønne bukser og grønne strømper.

§ 10. Klubbens opløsning


Bestemmelse om Faxe Boldklubs opløsning kan kun vedtages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling.
 
Mindst 3/4 af de stemmeberettigede medlemmer skal være til stede, og der fordres mindst 3/4 af de afgivne stemmer til gyldig beslutning om opløsningen.
 
Såfremt det tilstrækkelige antal stemmeberettigede medlemmer ikke er til stede, indkaldes til en ny generalforsamling. Denne generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
 
Ved opløsning af Faxe Boldklub båndlægges eventuelle midler hos kommunen i 5 år og frigives kun til eventuel nydannelse af klubben.
 
Efter 5 års forløb skal kommunen anvende pengene til idrættens fremme i Faxe Kommune efter den opløsende generalforsamlings bestemmelse.
 

§ 11. Vedtægternes vedtagelse

Ovenstående vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen tirsdag den 23. marts 2023 og træder i kraft samme dag.


Faxe Boldklub Vedtægter 2023.03.pdf

 


Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram